నిజాంపేట మండలం చల్మెడ గ్రామంలో 21.5 లక్షల రూపాయల నిధులతో వివిధ అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించిన…

మరో 20 లక్షల నిధుల మంజూరుకు ఎమ్మెల్సీ హామీ :: నిజాంపేట్ మండలం చల్మెడ గ్రామంలో తన నియోజకవర్గ అభివృద్ధి…

నిజాంపేట మండలం నస్కల్ గ్రామంలో రూ.7.5 లక్షల బీసీ(ముదిరాజ్) కమ్యూనిటీ హాల్ పనులను ప్రారంభించిన…

మరో 7.5 లక్షల నిధుల మంజూరికి ఎమ్మెల్సీ హామీ :: నిజాంపేట మండలం నస్కల్ గ్రామంలో తన నియోజకవర్గ అభివృద్ధి నిధుల…

నిజాంపేట్ మండలం రాంపూర్ గ్రామానికి రూ.5 లక్షల రూపాయల సీసీ డ్రైన్ పనులను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్సీ శేరి…

నిజాంపేట్ మండలం రాంపూర్ గ్రామానికి రూ.5 లక్షల రూపాయల సీసీ డ్రైన్ పనులను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్సీ శేరి సుభాష్…